Abdul Kariim Watt


Ceerno abdul

jibinandeModifier

Abdul Kariim Watt jibinaa ko wuru Dimat Waalo hitaande 1954 galle baab Sana'en. Addi ɗum taw baaba makko Bubkar Sire Watt ina woni toon. Kon, fooɓre maako e tigi rigi ko Duye.

AskoModifier

Abdul kariim ɓi Bubkar sire ɓi Joom Sire ɓi Joom Alarba ɓi Bubkar ɓi Moodi ɓi Faatim Ma'aad ko ɗo o fottata e galle Seek umar taal.

jaŋdeModifier

Ceerno Abdul dalii jaŋde ko ɗo baabmum ɗo haa o yetii simoore Al_rahmaane. Caggal ɗuum o ɓennii Dakaar ngam jokkoydi janŋde to galle Ceerno Alsan kajjat ko toon o ñiiɓi duuɓi jeenayi tumnde ceerno Alssane ruttii e joome mum. ko ndeen o yehii NdarSaint Louis jooni— to galle Ceerno Yuusuf Sy Caggal ɗum o yiɗii fayande Muritani ngam jaŋoydi Arab kon baab makko jaɓaani sab ɓuranno ɗum ko yoo jooɗo o jaŋngina duɗal sab yahooɓe ɓe caggal leydi jaŋoydi so ko ɓe ngartii ɓe paamandirtaa e yimɓe ɓe. E balla geno mowɗo Aamdu Tijjani Paam jaggi heen haa baab makko jaɓii. O naatii jaŋde duɗal toowngal Arab (Lycce Arabe) ko 1979. Caggal ɗum o dañii bursu Ngam yahande Irak haa jaaɓi haattirde.

seeremɓe makkoModifier

Ceerno Abdul jaŋii e seremɓe nayo.

_Ceerno Bubkar Sire Watt (baab makko).

_Ceerno Alsan Kajjat Dakaar.

_Ceerno Yuusuf Sih Ndar.

_Ceerno Suleymaan Mbooci deftre Makaam.

E ballala Alla o heɓii duwuneede e dañde korso heeriingo ummaade e seeremɓe makko. O ñamitinii binndol laba ngol ko e ceerno Baydi bah.

Almuuɓe makkoModifier

Yaltii e junggo ceerno ummaade 1992 haa jooni almuuɓe heewɓe; ma'en limtu heen tan seeɗa ɓurɓi lollude: ceerno Aamdu mutagaa sek Gurel Kelle, ceerno Seydooyi Sal Mbaraan, Ceerno Ablaay jallo lobbudu, Suleymaan Jibi Sall Lisa, Moodi Sal, Mommodu Seydu Aaw Muritani, Muhammed Sal Dagan, Abdu Sal, Abu sal e Yuuri Balla Draame Gabon.

MeccalModifier

_O waɗii ekkitagol larme 1984/1985 haa o heɓii soowoore SuLiyetna kon noon e hitaand 1991 (ewenma Moritani) o ɓoorii wutti larme o fayanii Senegaal addini mo sokeede hitaande timmunde e lebbi to laamorgo leydi senegaal ngam huleede taw o wanaa ñukkinantooɗo lesdi Moritani .

_Hitaande 1992 o udditii duɗal Quraan haa jooni.

_Imaam jumaa Duye.

Miijooji makkoModifier

Ceerno Abdul jeyaa ko e suufiyankooɓe askitiniiɓe e seek Aamadu Tijjani(1737-1815) Marok

Golle makkoModifier

NateModifier