Mikheil Saakashvili (1967) President of Jorjiya (2004-2007, 2008-2013)

Mikheil Saakashvili