Nelaaɗo Muhammadu

Nelaaɗo maa Nulaaɗo Muhammadu ko annabaajo cakkito on e giiɗo juulɓe. Ko kaŋko Allah nuli fii feññingol diina lislaamu.

Nelaaɗo Muhammadu
Dark vignette Al-Masjid AL-Nabawi Door800x600x300.jpg
ɓii aadama
YemreUlu'l-azm Taƴto
Jinsudamngel Taƴto
Inditirdeأَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Taƴto
Soomaمُحَمَّدٌ Taƴto
InndeMohammed Taƴto
Mutiɗa inndeمحمد, Muḥammad, Mohammadu Taƴto
Ɗuubi daygo20 Seeɗto 571 Taƴto
ƊofordeMecca Taƴto
Date of death8 Korse 632 Taƴto
Place of deathMedina Taƴto
Place of burialSacred Prophetic Chamber Taƴto
FatherAbdullah ibn Abdul-Muttalib Taƴto
MotherAmna Taƴto
Siblingno value Taƴto
FamilyBanu Hashim Taƴto
ƊemngalArabic Taƴto
WoldeClassical Arabic Taƴto
Owner ofSeal of Muhammad Taƴto
Studied byscience of hadith Taƴto
StudentAnas ibn Malik, `Abdullah ibn `Abbas, Uqbah ibn Amir Taƴto
Honorific suffixPeace be upon him Taƴto
ResidenceMecca, Medina Taƴto
Lenyol Taƴto
Social classificationslave owner Taƴto
DiinaHanif, Diina Silaama Taƴto
Conflictexpeditions of Muhammad Taƴto
Military unitarmy of Muhammad Taƴto
Notable workAlqur'aana Taƴto
Significant eventHijra Taƴto
Interested inmonotheism, Diina Silaama, Alqur'aana, Islamic state Taƴto
MountQaswa, Ya`fūr Taƴto
Has works in the collectionMuseo Diocesano de Tarragona Taƴto
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired Taƴto
Facial hairbeard Taƴto

TaariihawolEdit

Jibineede Nelaaɗo sallal-laahu alayhi wasallam (s.a.w)Edit

Nelaaɗo Alla Muhammadu (s.a.w) ko Makka jibinaa, e dewo (tenen) ñannde 12 paran, e Hitaande Mawba, ɗum hawri ñannde 20 lewru seeɗto (jibriilu) hitaande 571 J.A.I. Baabaʼen makko ko Abdullaahi mo Abdul Muɗɗalibi, haashimiyaŋkeejo, qurayshiyaŋkeejo, o feƴƴini wano lebbi ɗiɗi ko adtii nelaaɗo jibineede. On tuma maama makko, Abdul Muttalibi, koohoojo qurayshiyankooɓe ɓen dannkii mo, fawtii mo. Ko kanko femmbi nelaaɗo Muhammadu. Nelaaɗo Allah ( s.a.w) ko e mo iwdi ɓeynguure teddunde ko kanko woni : Muhammadu mo Abdullaahi mo Abdul Muttalibi mo Haashim mo Abdu Manaaf mo Qusay. Ɓee maamiraaɓe ɗoo fow ko jaambaareeɓe, ko koohooɓe tedduɓe ɓe laatinoo. Neene makko : ko Neene Aaminata mo Wahab mo Abdu Manaaf mo Juhrata, ndee ɓeynguure ɗoo kadi hino jeyanoo e ɓuruɓe teddude e qurayshiyankooɓe ɓen. Hino e aadaaji aarabeeɓe ɓen naɓugol boobooɓe maɓɓe ɓen ka fulawaaji, rewɓe ɓen ton muynina ɓe. Maama nelaaɗo jonni mo debbo wi’eteeɗo Haliimatu Sa’adiyah, ɓe yahdi ka marga makko (baadiyatu banii sa’ad) o muynini nelaaɗo ton. Nelaaɗo mawni ka jeereende, ley weeyo laaɓungo, hakkunde yimɓe fulawaa laaɓuɓe ɗemɗe. O woni ton duuɓi nayi.

O arti Makka ɓaawo nde o heɓnoo duuɓi nayi, o wontidi e yumma maako duuɓi ɗiɗi ɓaawo ɗum; yumma makko faatii. On tuma maama makko dankii mo, o moƴƴii e makko fota, kono kanko kadi o feƴƴini ɓaawo ɗum duuɓi ɗiɗi. Bappa makko Abuu Taalibi (baaba mum Saydinaa Alii) toppitii mo, dankii mo haa o woni gorko timmuɗo. Nelaaɗo (s.a.w) toppitii njeeygu wano denndanngal sukaaɓe qurayshiyankooɓe ɓen fewndo on tuma. O anndiraa hakkunde wimɓe ɓen fow yaajugol hakkil e nunɗal e hoolaare, ɓe jammi mo Holniiɗo (Al amiin). On tuma tawi hino e nder Makka sonnaajo galo wi’eteeɗo Kadiijata o nani fii hoolaare Nelaaɗo, o ɗaɓɓiri Nelaaɗo yo geynginano mo jawdi makko ndin. Sonnaajo on heɓi jawdi mawndi sabu hoolaare Nelaaɗo nden. Ɓaawo o tinii ɗum o ɗaɓɓiri nelaaɗo yo resu mo. O jibinani nelaaɗo denndaagal ɓiɓɓe makko ɓen si wonaa Ibahiima.

Nelaaɗo hino marnoo duuɓi 25 nyannde ɓe resi neene Kadiijata, kanko le himo mari duuɓi 40. Hiɓe yiɗindirnoo fota, ɓe wuuridi ko ɓuri duuɓi 25 e dewgal barkinaangal, malaangal. Neene Kadiijata faatii ko e hitaande tataɓere ado fergu nelaaɗo. Yo Alla yurme ɓe fow.

NassijiEdit