Shelleng un hukuma pamarun (LGA) ɗen diiwal Adamawa waila faro fuuna Naajeeriya. Hukuma pamarun ɗun eɗun waadi kerol e hukuma pamarun Guyuk e Girel ɗen ɗun mari gelleji e sareji Baana kiri, Boɗwai, Gundo, Jambul, Shelleng limbu, ketembere, Dunge, Boburo, e Tallum. Hukuma pamarun shelleng eɗi woodi ɗuuɗirka yimɓe 190,671 hautie. Geɓere eɗe woodi ɓiyii leiyi fere-fere kama Fulɓe (Fulani) lala Kanakuri, Kiri, e Bura.[1] Demgal Bura gal go’o eta ɗer ɗemle e ɗeɗun wolwirta e ɗunɓe hukuma pamarun ɗun shelleng enan bo ɗun ɓurii wowuuki hutirki e duna kirista’en e ɗun julɓe e inaje ɗen kumfe anɗaɗe ɗeɗun waɗii ɗer hukuma pamarun ɗun hauti e humturu mendamo enon e huɗeji ko waaɗa ɗer inaje ɗen ɗun hauti e dam kiri e jiyorde shelleng cottage.

HabaruModifier

Hukuma pamarun Shelleng eɗun woodi yajirke leydi keutuɗun kilomitaje 1,359 ɗenbo edi wodi e shakashake gulɗun ɓano ɗun 32`c. Eɗun waadi jiiki e weeɗuu shadii Basin ɗen eɗun wodi juggolkiri e Gongola eɗun yahaita eta ɗer inare ma.

Hautude JaudiModifier

Nanguki liyyi e durgol marle un kuuɗe ɗe hautugo jaudi hauti emarle gure Bano (kamani) Naii, Beii Gelooɗi e Bamɗi e ɗiɗun Durata ɗun soraa e ɗuɗɗi ɗi ɗer inaje ɗen. Hairii ma hukuma pamardi ɗin ɗun wuuro e faanu luɓe ɗun alfanu gonɗun ɗun koshu ɗuun e luɓe ɗe damma inaje ɗe ɗun soda edun sora e areji fere-fere ko lutti hautugo jaudi ɗin bo e mare inaje hukuma pamarun shelleng ɗun ɓe gaɗii ɗun hauti ha e wanshuki, Geheji e luuɓeji.[2] Eɗun hutira e Damɗun kiri faro heɓuki diyam jaram (ɗun yarata) Gamma demol enareɗen.

HiimoɓeModifier

  1. https://www.manpower.com.ng/places/lga/71/shelleng
  2. https://thegiantreport.com/ thegiantreport], news and all the latest happening from Shelleng Local government.