Ceertol hakkunde baylitte "Taali"

6 octets ajoutés ,  il y a 2 ans
aucun résumé de modification
Pese: Taƴtagol cinndel Taƴtagol cinndel e geese
Gila 2004, winndere nden fof haldunohaalduno fotti suɓugol ñalaande noogaas (20) lewru Maarasi (Mbooy) ndun ngam mawningol Taali. E hitaande kala non tiitoonde hesere suɓete e innde ñalaande nden, wano 2014 on hikka, ko ''"Monstres et Dragons"'' woni ko suɓaa, ɓe wi'a ɗum fuuta Jaloo; “Bono e Sari”, maa "Sari e Bono", ekn.
 
'''Taali ɗin Fuuta Jaloo:'''
Taali ɗin Fuuta Jaloo hino heewi hikmaaji, hebbiniraa neediiji, hino jeyaa e majji:
-Ka fuɗɗagol: Ɗoo eado taalol fuɗɗeede, ko maa taho nokkuure hertiinde weƴƴitee, jamaa on mooɓoo nokkun gootunɗon, worɓe e rewɓe, paykoy e mawɓe; ɓee fof ara jooɗanoo heɗagol oo taaloowo. Ko ɓuri kon hara leele-wal ngal hino jalbi, yaasi onkin hino deƴƴi…
Fow jooɗoo heɗoo, taaloowo on fuɗɗora ñeeñal e needi, o wowla o fillitoo, o wi’anaɓe wi’a:
“Taali-yoo”, ɓe naɓta ɓe jaaboo: “Taalaatee”, ɗum fillitee laawilaabi ɗiɗɗiɗi:
Taali-yoo, taalaatee
Taali-yoo, taalaatee
 
Ko ɗum sayduSaydu Abaccaa firiri ka Farayse:
''Histoire, raconte
Histoire, raconte.''
 
Si ɗum feƴƴii, taalol ngol nannganee, ko ɓuri heewude kon, ko ɗii konguɗi o fuɗɗorta: “Ko ñannde goo nun”, “ko goɗɗo goo nun”…
 
'''Taala Tinndora:'''
Taalol si welay, ko maa ngol jilla e tinndi, tinndi findinayɗi, fensitayɗi laɓɓinalaaɓɓina piiji, ɓeydora hen pinal e faamu. Ko ɗoo mi annditata Alla hilno Moodi Aama’SohAamas’Soh Gine ka taali e tinndi e haala pulaar (juma kala ka rajoo Gine). Si a feccii taalol makko ngol ɗiɗi, a taway feccere ɗimmereɗiɗaɓere nden fof ko tinndi. Ko non nde no taalee hara gooto fof no heɗii, hay e gooto wowlataa si wanaawonaa ndetuma lamndal joli.
Tuma taalol ngol timmata, tawa nokku on deeƴƴiino hok, nanananaa no wi”ee: “ɓeydanee en”, hakkahakkee ko foti.
'''Taletaake ñalorma?'''
Hino tawaa e ko anndaa Fuuta Jaloo, wondewondema taaletaake ñalorma, taali ko jemma, mo taalay ko o waalokiikiiɗe, e ko nanndi e ɗum.
Faandaare taalirtaalirgol jemma ngol non, ko e hikma waɗiraa, wanaawonaa si tawii haray ɗum ko masiibo addata. Ko tawde tun, hari ɓaawo ɗoo nun, ko remuru ndun jamaa on wuuruno, konoko no remiraa woo heege daɗirta e koɗeelikoɗooli ɗin. Remugol non ko ñalorma wanaa jemma, taali le yaadataayahdataa e remururemugol. Ko ɗum waɗi si ɓe haɗi taalirgol ñalorma ngol, fii hilnagol remuru ndun, hara ko jemma taalirtee nde fof arti fowtii, tawa no woodi no dawiree ka ngesa bimbi. Seedee mun, Alla-hinno Moodi Aamas’Soh waɗtuno taalirde ñalorma ka rajooji gine ado o faataade, si ɗum daganooki, o waɗataano.
 
[http://Janngee%20kadi%20fii%20Noogaas%20Maarasi%20(Mbooy),%20ñalaande%20mawnindirnde%20Taali]
1

modification