Yimmɓe Un ngondii tagaadii joomiraawo Allah ko tagii ɓaawo Lesdi waɗiɓee lawnuuji feere-feere, lasngol feere-feere diinaajj fof taguu artuuɗo tagaa hannko wonii nabojo Adamu e debbo Maako Hawwa'u kadi nden hay ko tokki gaɗaa maɓɓe fuu ɗum ɓiɓɓe maɓɓe haa nde hannɗe

HIIMOƁE

taƴto