Ahmed Seeku Tuuree

Laamɗo arano leydi Gine

Ahmed Seeku Tuuree. Laamɗo arano leydi Gine ɓaawo jeytal-hoore mayri e hitaande 1958. Ko o laamiiɗo Gine gila jibinannde makko Faraana e hitaande 1922 haa maayde makko e hitaande 1984.

Ahmed Seeku Tuuree