Tailannde ko leydi e Aasiya. Mbertudi leydi ndin ko 514.000 km2, jamaa hoɗuɗo e mayri no hewtaynoo fewndo hitaande 2015 yimɓe 67.976.405. Laamorde nden ko Bangkok. Tailannde ɓadaaki maayo, gennɗe fiiluɗe Tailannde yo Laos, Kammbooja, Malaisie.

Bangkok

King : Rama X